On a Friday

KENTARO Shimoyama/SHINICHIRO Kano 2018/11/17.18.23.24.25 Studio C-Palace

全体_181201_0030全体_181201_0015全体_181201_0027全体_181201_0021全体_181201_0003全体_181201_0007


Photo By SHINICHIRO Kano

cpalace kano_181203_0001 cpalace kano_181203_0002 cpalace kano_181203_0003 cpalace kano_181203_0004 cpalace kano_181203_0005 cpalace kano_181203_0006 cpalace kano_181203_0007 cpalace kano_181203_0008 cpalace kano_181203_0009 cpalace kano_181203_0010 cpalace kano_181203_0011 cpalace kano_181203_0012 cpalace kano_181203_0013 cpalace kano_181203_0014 cpalace kano_181203_0015 cpalace kano_181203_0016 cpalace kano_181203_0017 cpalace kano_181203_0018 cpalace kano_181203_0019 cpalace kano_181203_0020 cpalace kano_181203_0021 cpalace kano_181203_0022 cpalace kano_181203_0023 cpalace kano_181203_0024 cpalace kano_181203_0025 cpalace kano_181203_0026 cpalace kano_181203_0027 cpalace kano_181203_0028 cpalace kano_181203_0029 cpalace kano_181203_0030


Photo By KENTARO Shimoyama

c-palece shimoyama_181203_0001 c-palece shimoyama_181203_0002 c-palece shimoyama_181203_0003 c-palece shimoyama_181203_0004 c-palece shimoyama_181203_0005 c-palece shimoyama_181203_0006 c-palece shimoyama_181203_0007 c-palece shimoyama_181203_0008 c-palece shimoyama_181203_0009 c-palece shimoyama_181203_0010 c-palece shimoyama_181203_0011 c-palece shimoyama_181203_0012 c-palece shimoyama_181203_0013 c-palece shimoyama_181203_0014 c-palece shimoyama_181203_0015 c-palece shimoyama_181203_0016 c-palece shimoyama_181203_0017 c-palece shimoyama_181203_0018 c-palece shimoyama_181203_0019 c-palece shimoyama_181203_0020 c-palece shimoyama_181203_0021 c-palece shimoyama_181203_0022 c-palece shimoyama_181203_0023 c-palece shimoyama_181203_0024 c-palece shimoyama_181203_0025 c-palece shimoyama_181203_0026 c-palece shimoyama_181203_0027 c-palece shimoyama_181203_0028 c-palece shimoyama_181203_0029 c-palece shimoyama_181203_0030